Försäljningsvillkor 2018-2019

Villkor för vår kommissionsförsäljning

 

Då en person (i avtalet kallad kunden) lämnar egendom (i avtalet kallad varor) till Kiddo Malmö med org nr 19861124-0824 (i avtalet kallad Kiddo) ingår parterna ett avtal och följande villkor godkänns:

 

I Kiddo’s kundregister skapas ett kundkonto där kundens namn, personnummer och kontaktuppgifter registreras. Där sparas relevant information om kundens inlämnade varor, försäljning och kommission.

 

Vid inlämning erhåller kunden ett kvitto där inlämningsdatum, försäljningsperiod och kundens personuppgifter framgår. Det åligger kunden att kontrollera att uppgifterna är korrekta.

 

Efter inlämning har kunden inte rätt att begära tillbaka sina varor.

 

Kiddo äger full rätt att välja vilka varor som tas in till kommissionsförsäljning samt prissätta dessa.

 

Utgående kommission: Fyrtio procent (40 %) för samtliga varor.

 

Vid stöld, svinn eller skada på vara ersätts kunden motsvarande varans kommission beräknat på förmodat försäljningspris.

 

Under angiven försäljningsperiod hålls kundens varor till försäljning under en tid som Kiddo anser rimlig. Bortvalda och osålda varor lämnar Kiddo till utvalda välgörenhetsorganisationer.

 

Utbetalning av kommission görs personligen till kunden mot uppvisande av legitimation i kassan i Kiddos butik.

 

24 månader efter att kunden senast lämnat in varor förfaller kundens intjänade kommission. 12 månader efter senast avslutade försäljningsperiod inaktiveras kundkontot och kundens personuppgifter raderas från Kiddo’s kundregister.

 

Utöver vad som regleras i dessa villkor gäller Kommissionslagen (SFS nr: 2009:865) var kunden omnämns som kommittent och Kiddo som kommissionär.

 

Kiddo hanterar personuppgifter i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR. De personuppgifter som Kiddo hanterar omfattar namn, adress, telefonnr, e-postadress och personnummer. Dina kontaktuppgifter kan även användas i informations- och marknadsföringssyfte, dock aldrig av tredje part. 

 

Villkoren i detta avtal gäller 2018-11-23 - 2019-12-01.